7-punktsprogrammet

7-punktsprogrammet är ett utvecklingsprogram med sikte på mer och bättre återvinning. Med dessa sju punkter har vi möjlighet att ta ett större grepp om hela återvinningskedjan och implementera en cirkulär ekonomi à la FTI.

Programmet sätter ett tydligt uppdrag för vår organisation. Det förutsätter att vi behåller ansvaret för insamlingen, att definition om vilka producenter som lagstiftaren ålägger producentansvaret slås fast och att en tillsynsmyndighet införs i kombination med ett tydligt regelverk med förhandsgodkända insamlingssystem.

De sju punkterna innebär i korthet:

1. Återvinningsstationer. En tydlig satsning på upprustning och skötsel av återvinningsstationer.

2. Fastighetsnära insamling. En satsning för ökad fastighetsnära insamling för hushåll, till 50 procent.

3. Samarbete. Tydliga samverkansavtal med alla Sveriges 290 kommuner. FTI satsar dessutom vidare på att driva olika utvecklings- och samarbetsprojekt med kommuner och andra intressenter

4. Kvalitetskontroller. Löpande kvalitetskontroller längs hela återvinningskedjan där hushållens betyg är vägledande för förbättringar.

5. Informationsinitiativ. FTI ska utveckla stöd till kommunerna för att säkerställa en effektiv information till hushållen.

6. Återvinningsbara förpackningar. Vi vill ge verktyg för förpackningsutvecklare, inköpare och hållbarhetschefer att göra ännu smartare val av förpackningsmaterial.

7. Materialåtervinning. FTI vill bidra till bättre materialåtervinning via bättre sortering, behandling och försäljning av återvunnet material. 


Har inga servicemeddelanden...