Frågor och svar om plastförpackningar

Måste man göra rent en kladdig förpackning?

Förpackningarna ska vara tomma och fria från matrester. De behöver inte vara rengjorda. Skälet till att förpackningarna ska vara tömda är dels en hygienfråga och dels att det kan påverka återvinningen eftersom den automatiska sorteringsprocessen för vissa materialslag sorterar förpackningarna efter vikt.

Hur får man en plasttub som innehållit till exempel tandkräm, handkräm eller mat ren?

Töm tuben så mycket det går och sätt sedan på korken. Tuben (med korken) lämnar du sedan i behållaren för plastförpackningar. (Gäller även för tuber av metall, t ex en kaviartub - töm, sätt på korken och lägg i behållaren för metallförpackningar.)

Kan jag lämna plastförpackningar i en plastpåse i insamlingsbehållaren?

För att underlätta för personalen vill vi att du tömmer din påse med plastförpackningar inuti behållaren. Förpackningarna ska eftersorteras ännu en gång innan de återvinns, därför behöver de ligga var för sig.

Kommer FTI att ställa ut fler behållare för plastförpackningar på återvinningsstationerna?

Vi gör i första hand justeringar på tömningsintervallerna när volymerna ökar. Glädjande nog ökar hela tiden mängden plastförpackningar som kommer i retur och varefter de ökar söker vi plats för fler behållare.

Vad kan plastförpackningarna återvinnas till?

Mjuka plastförpackningar återvinns i huvudsak till sopsäckar, bärkassar och kabelskydd. På senare tid har även tillverkare av skor och stövlar börjat använda vårt material vid nytillverkning.

Är det verkligen någon nytta för miljön att återvinna plastförpackningar? Är det inte lika bra att bränna dem?

Ett kilo materialåtervunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kg. Plasten i en förpackning kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten och går till energiutvinning. Dessutom är råolja en ändlig resurs och ju fler gånger vi kan använda plasten innan den går till förbränning desto bättre för miljön.

Hur går återvinningen av plastförpackningarna till?

På en automatiserad sorteringsanlägging finsorteras de mjuka och hårda plastförpackningarna. Förenklat kan man säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av luft. Genom en blås- och sugteknik kan återvinningsgraden av det insamlade materialet öka. Efter bearbetningen på sorteringsanläggningen är materialet en ny råvara som säljs vidare till företag som tillverkar plastprodukter.