vår statistik

På de här sidorna har vi samlat vår statistik. Vi använder begreppen; insamlat material, insamlingsgrad och återvinningsgrad.

Insamlat material visar insamlade mängder tidningar och förpackningsavfall från hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Värdet avser bruttovikt, dvs inklusive föroreningar. Värde anges i kg per invånare och år.

Insamlingsgrad visar mängden material som materialåtervunnits delat med mängden förpackningar och tidningar som satts på marknaden av producenter anslutna till FTI. Siffrorna som redovisas här anger nettovikt, dvs korrigerat för fukt och ”icke-förpackningar”. Siffran avser både hushålls- och verksamhetsinsamling.

Återvinningsgrad visar hur stor andel av mängden förpackningar som satts på marknaden och redovisats till FTI, som samlats in och återvunnits till återvunnen råvara vilken ersätter jungfrulig råvara (enligt EU:s nya definition, 94/62/EC, av materialåtervinning)

Vi redovisar på dessa sidor även statistik kopplat till materialkvalitet, som vi följer upp genom plockanalyser för att få en bild av vad det insamlade materialet innehåller.

Har inga servicemeddelanden...