vår statistik

Här har vi samlat vår statistik. Vi använder två begrepp; insamlingsstatistik och återvinningsstatistik.

Insamlingsstatistik avser insamlade mängder tidningar och förpackningsavfall från hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Värdet avser bruttovikt, dvs inklusive föroreningar. Värde anges i kg per invånare och år.

Återvinningsstatisk avser mängden material som materialåtervunnits delat med mängden förpackningar och tidningar som satts på marknaden av producenter anslutna till FTI. Siffrorna som redovisas här anger nettovikt, dvs korrigerat för fukt och ”icke-förpackningar”. Siffran avser både hushålls- och verksamhetsinsamling.

Har inga servicemeddelanden...