vår statistik

Här har vi samlat vår statistik. Vi använder två begrepp; insamlingsstatistik och återvinningsstatistik.

Insamlingsstatistik avser insamlade mängder tidningar och förpackningsavfall från hushåll via exempelvis återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Värdet avser bruttovikt, dvs inklusive föroreningar. Värde anges i kg per invånare och år.

Återvinningsstatisk avser andel som materialåtervunnits (dvs materialutnyttjandegrad i enlighet med SFS 2018:1462 och SFS 2018:1074) av de redovisade kvantiteter förpackningar och tidningar som satts på marknaden av producenter som är anslutna till FTI. Siffrorna som redovisas här anger nettovikt, dvs korrigerat för fukt och ”icke-förpackningar”. Siffran avser både hushålls- och verksamhetsinsamling.

 

Har inga servicemeddelanden...