Återvinningsstatistik

Statistiken visar mängden material som materialåtervunnits delat med mängden förpackningar och tidningar som satts på marknaden av producenter anslutna till FTI.

Materialåtervinning innebär att det insamlade materialet antingen behandlas och blir till nya produkter eller energiutvinns.

Allt material vi får in via våra återvinningsstationer och fastighetsnära insamling sänds till olika återvinningsanläggningar. Där sorteras det för vidare behandling för att bli till nya produkter alternativt energiutvinnas.

Materialåtervinningsgraden för Sverige räknas fram av Naturvårdsverket som baserar sina uträkningar på information från FTI och andra aktörer. Rapporteringen sker enligt nuvarande EU-regler.

Från 2021 kommer materialåtervinningsstatistiken baseras på nya parametrar så att man tydligare kan se hur mycket förpackningar som återvunnits och använts till nya produkter. Statistiken kommer även att vara uppdelad mellan hushållsförpackningar och verksamhetsförpackningar.

I 2019 års statistik för metallförpackningar ingår en större volym metallförpackningar som sorterats ut från det hushållen slänger i vanliga soppåsen, dvs restavfallet, jämfört med tidigare år. Detta bedöms vara en anledning till att siffran ökat kraftigt.

2018 års statistik för kartong (pappersförpackningar) har justerats per den 15 maj 2020på grund av att felaktig mängd material rapporterats in från en av de anläggningar som tagit emot verksamhetsförpackningar.

Har inga servicemeddelanden...