insamlingsgrad

Insamlingsgraden visar hur mycket av det material (som satts på marknaden av producenter anslutna till FTI), som samlats in för att blir till nya produkter eller energiutvinnas, dvs går till förbränning och bli till fjärrvärme och elkraft.

Allt material vi får in via våra återvinningsstationer och fastighetsnära insamling sänds till olika återvinningsanläggningar. Där sorteras det för vidare behandling för att bli till nya produkter eller energiutvinnas.

Insamlingsgraden benämndes tidigare som Materialutnyttjandegrad. För verksamhetsåret 2020 redovisas för första gången återvinningsgraden för förpackningar enligt EU:s nya definition av mätpunkter. Tidigare år har begreppet materialutnyttjandegrad även inkluderat de utsorterade förpackningar som gått till energiutvinning, men från och med 2020 har en ny mätpunkt för återvinningsgrad definierats och där är det bara material som blir till ny råvara som inkluderas, se återvinningsstatistik (länk).

I 2019 års statistik för metallförpackningar ingår en större volym metallförpackningar som sorterats ut från det hushållen slänger i vanliga soppåsen, dvs restavfallet, jämfört med tidigare år. Detta bedöms vara en anledning till att siffran ökat kraftigt.

2018 års statistik för kartong (pappersförpackningar) har justerats per den 15 maj 2020på grund av att felaktig mängd material rapporterats in från en av de anläggningar som tagit emot verksamhetsförpackningar.

Har inga servicemeddelanden...