Bakgrund och historik

Vår verksamhet utgår från producentansvaret för förpackningar. Producentansvar innebär att den som producerar en vara har ett miljöansvar och är skyldig att ta hand om varan även efter konsumenternas slutanvändning.

Producentansvaret infördes 1994 av regeringen. För att möta det nya kravet gick näringslivet samman och bildade materialbolag som i sin tur bildade Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som på den tiden hette Förpackningsinsamlingen.

Förpackningsinsamlingen bildades för att samordna materialbolagens gemensamma frågor när det gäller skötseln och driften av insamlingssystemet (återvinningsstationerna). Materialbolagen bildade även serviceorganisationen REPA som skulle verka som det gemensamma finansieringsbolaget för systemet med insamling och återvinning av förpackningar av plast, papper/kartong, wellpapp och metall.

2005 fick bolaget sitt nuvarande namn – Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och 2007 blev REPA en del av FTI.

Under åren har FTI ständigt ökat insamlingen och överträffar återvinningsmålen.

Har inga servicemeddelanden...