Frågor och svar om plastförpackningar

Har du frågor om hur specifika förpackningar sorteras, sök svaret i vår sorteringsguide.

Måste man göra rent en kladdig förpackning?

Förpackningarna ska vara tömda på sitt innehåll. De behöver inte vara rengjorda. Skälet till att förpackningarna ska vara tömda är dels en hygienfråga och dels att det kan påverka återvinningen eftersom den automatiska sorteringsprocessen för vissa materialslag sorterar förpackningarna efter vikt.

En påse som är silverfärgad på insidan, är det en plast- eller metallförpackning?

Ofta är det angivet på förpackningen hur en förpackning ska återvinnas, titta gärna i första hand om det finns ett piktogram eller en utskriven sorteringsanvining. Finns inte det kan du testa följande trick:

Knyckla ihop förpackningen. Behåller den formen sorteras den som en metallförpackning, vecklar den ut sig sorteras den som plastförpackning.

Kan jag lämna plastförpackningar i en plastpåse i insamlingsbehållaren?

Förpackningarna ska eftersorteras ännu en gång innan de återvinns, därför behöver de ligga var för sig. Om plastförpackningarna ligger inuti en påse finns en risk att de inte kan sorteras på rätt sätt och därmed inte kan materialåtervinnas.

Ska jag lämna mjuka och hårda plastförpackningar i samma behållare?

Sedan några år har vi gemensam insamling av mjuka och hårda plastförpackningar i hela Sverige. Det innebär att plastförpackningarna samlas in och återvinns på samma sätt.

Sorteringen blir enklare, du behöver inte längre skilja på mjuka och hårda plastförpackningar, utan kan lägga alla plastförpackningar i samma behållare på återvinningsstationen. Vi sparar därmed transporter och materialåtervinningen ökar.

Kommer FTI att ställa ut fler behållare för plastförpackningar på återvinningsstationerna?

Vi gör i första hand justeringar på tömningsintervallerna när volymerna ökar. Glädjande nog ökar hela tiden mängden plastförpackningar som kommer i retur och varefter de ökar söker vi plats för fler behållare.

Vad kan plastförpackningarna återvinnas till?

Till exempel plastmöbler, plastgolv, staket och avskärmning, förvaringslådor, förpackningar, blomkrukor, sopsäckar med mera.

Hur ska jag sortera förpackningar av nedbrytbar plast, till exempel plastpåsar?

Alla plastförpackningar, även nedbrytbara plastpåsar, ska läggas i behållaren för plastförpackningar.

Är det verkligen någon nytta för miljön att återvinna plastförpackningar? Är det inte lika bra att bränna dem?

Ett kilo materialåtervunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kg. Plasten i en förpackning kan återvinnas många gånger innan den är utsliten och går till energiutvinning. Dessutom är råolja en ändlig resurs och ju fler gånger vi kan använda plasten innan den går till förbränning desto bättre för miljön.

Hur går återvinningen av plastförpackningarna till?

På en automatiserad sorteringsanläggning finsorteras de mjuka och hårda plastförpackningarna. Förenklat kan man säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av fläktar som blåser bort den lätta mjukplasten.Därefter sorteras förpackningarna med hjälp av infrarött ljus som används för att identifiera de olika plastmaterialen. Sedan kan man smälta ned de sorterade plastförpackningarna och tillverka pellets, som kan användas för att tillverka nya plastprodukter. Läs mer om processen för att återvinna plastförpackningar.

Jag har hört att viss plast inte går att återvinna. Ska jag slänga den i soporna eller lämna den till återvinning ändå?

Vi vill ha in alla plastförpackningar, även mörka och svarta plastförpackningar och plastsorter som idag inte kan återvinnas till nya produkter. Vi jobbar ständigt för att fler och fler förpackningar kan materialåtervinnas och undersöker kontinuerligt den tekniska utvecklingen inom sorterings- och återvinningsprocesserna. Vår förhoppning är att i framtiden kunna materialåtervinna alla plastförpackningar.

Hur mycket av plastförpackningarna blir nya plastprodukter?

Varje år redovisar vi på FTI materialutnyttjandegraden för respektive förpackningsmaterial till Naturvårdsverket.

Enligt EU:s nuvarande regler, som Naturvårdsverket rapporterar på, innefattar materialutnyttjandegraden både det som blir nya produkter och det som går till energiutvinning. För 2018 var den siffran 42 procent.

Andelen plastförpackningar som idag blir till nya plastprodukter är ca 15-20 procent av de plastförpackningar som satts på marknaden av våra anslutna producenter. En av anledningarna till detta är att allt för många plastförpackningar hamnar i soppåsen hemma.

Av de plastförpackningar svenska folket lämnar in för återvinning kan ungefär 55 procent sorteras hos Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala och därmed återvinnas.

De sorterade plastförpackningarna skickas härifrån till tvätt och granulerare i Europa som omvandlar förpackningarna till värdefull plastråvara och används sedan till nya produkter som till exempelvis vattenbehållare eller resväskor.

Chalmers har tagit fram en ny teknik för återvinning av plast. Betyder det alla plastförpackningar kommer att kunna återvinnas?

Den process som Chalmers tagit fram är en typ av kemisk återvinning och det kan absolut vara ett komplement till mekanisk återvinning för plastmaterial som idag inte kan återvinnas, till exempel laminat. Vi följer utvecklingen med stort intresse och det är spännande att se om det som testats i liten skala även kommer fungera i en stor industriell skala. Vad som är viktigt att känna till är att kemisk återvinning oftast är förenad med stor energikonsumtion, därför måste den verkliga klimatnyttan ställas mot processens klimatpåverkan.

Har inga servicemeddelanden...