Återvinningsgrad

På den här sidan presenterar vi återvinningsstatistik från FTI:s ägare (Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Metallkretsen) för verksamhetsåret 2020.

Återvinningsstatistiken som redovisas till Naturvårdsverket baseras på nya beräkningspunkter så att man tydligare kan se hur mycket förpackningar som återvunnits och använts till nya produkter. Energiutvinning inkluderas inte längre i återvinningsstatistiken utan det är endast det material som kan bli till nya produkter och ersätta jungfrulig råvara som ska räknas. Statistiken kommer även att vara uppdelad mellan hushållsförpackningar och verksamhetsförpackningar. All rapportering sker enligt Naturvårdsverkets vägledning.

Nya högt satta mål av regeringen

Enligt regeringens nya mål, som är högre än EU:s, ska minst 65 procent av alla förpackningar som sätts på marknaden återvinnas till nya produkter. Den nya statistiken för 2020 från FTI:s ägare visar att återvinningen för glas-, pappers-, plast och metallförpackningar totalt sett uppgick till 72 procent. Men trots detta har vi en bit kvar för att nå de specifika återvinningsmålen för plast- och pappersförpackningar.

Återvinningsgrad procentGLAS

PAPPER

PLAST

METALL (STÅL)

METALL (ALUMINIUM)

TIDNINGAR

TOTALT FÖRPACKNINGSAVFALL

Återvinningsstatistik totalt 2020*

94%

77%

28%

87%

56%

89,6%

72%

Återvinningsstatistik hushåll

94%

66%

15%

93%

53%Återvinningsstatistik verksamhet

94%

84%

46%

81%

84%Regeringens mål för 2020

90%

85%

50%

70%

50%

90%

65%

*Avser andelen av mängden förpackningar som satts på marknaden och redovisats till FTI, som samlats in och återvunnits till återvunnen råvara vilken ersätter jungfrulig råvara (enligt EU:s nya definition, 94/62/EC, av materialåtervinning). Materialbolagen hanterar endast förpackningar från de svenska hushållen. De förpackningar som förbrukas av verksamheter tas om hand av kommersiella återvinningsaktörer. Dock har FTI tillsammans med materialbolagen åtagit sig att samla in statistik och rapportera insamlings- och återvinningsgrad till Naturvårdsverket även för dessa förpackningar

Återvinningsgrad tonGLAS     

PAPPER

PLAST  

METALL (STÅL)

METALL (ALUMINIUM)

TIDNINGAR

TOTALT FÖRPACKNINGSAVFALL

Satt på marknaden 2020 (ton)

233 001

561 546

192 538

23 747

6 800


1 017 632

Återvunnet hushåll (ton)


130 711

17437

10 655

3 137Återvunnet verksamhet (ton)


302 784

36 720

10 010

697Återvunnet totalt (ton)

217 940*

433 495

54 157

20 665

3 835

144 000

730 092

*För glas särskiljs inte hushåll och verksamhet då insamlingen sker i gemensamma flöden

Vårt ansvar i återvinningsresan

Tillsammans med våra ägare (Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Metallkretsen), tar vi ansvar för att insamlat material blir till nya produkter. Allt material vi får in via våra återvinningsstationer och fastighetsnära insamling sänds till olika återvinningsanläggningar. Där sorteras det för vidare behandling för att bli till nya produkter.

Vill du veta exakt hur mycket som samlades in till återvinning under förra året? Besök vår sida för insamlat material för att se kilo per invånare och kommun, och besök vår sida för insamlingsgraden för att se hur mycket material som samlades in procentuellt av det material som sattes på marknaden av producenter ansluta till FTI.

Bra att veta om återvinningsgraderna

Återvinningsgraden för Sverige räknas fram av Naturvårdsverket som baserar sina uträkningar på information från FTI och andra aktörer. Rapporteringen sker enligt EU:s nya definition, 94/62/EC, av materialåtervinning.

Materialbolagen hanterar endast förpackningar från de svenska hushållen. De förpackningar som förbrukas av verksamheter tas om hand av kommersiella återvinningsaktörer. FTI har dock tillsammans med materialbolagen åtagit sig att samla in statistik och rapportera insamlings- och återvinningsgrad till Naturvårdsverket även för dessa förpackningar.

Har inga servicemeddelanden...